Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Demandice, okres Levice

Vožby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb pre vožby starostu obce Demandice 10.11.2018

Meno, priezviskoPolitická stranaPočet hlasov
Attila Kürthy, Ing.Most - Híd253
Danica RybošováKresanskodemokratické hnutie159
Martin VerešNEKA103

Výsledky volieb pre vožby poslancov Obecného zastupitežstva v Demandiciach 10.11.2018

Meno, priezviskoPolitická stranaPočet hlasov
Danica RybošováKresanskodemokratické hnutie274
Milan Kajas, Ing.Sloboda a solidarita, Obyčajní žudia a nezávislé osobnosti (ožano)255
Terezia KorenekováSloboda a solidarita, Obyčajní žudia a nezávislé osobnosti (ožano)246
Attila Kürthy, BBANárodná koalícia207
Samuel StrehovskýSme rodina - Boris Kollár199
Vladimíra DobisováSloboda a solidarita, Obyčajní žudia a nezávislé osobnosti (ožano)189
Miloš KorenekNEKA189
.  
.  
Daniel BenčokStrana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja183
Mária LukáčováKresanskodemokratické hnutie157
Milan TuhárskyNEKA113
Etela PlevováStrana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja112
Robert ČíkSpolu - občianska demokracia91

Informácie pre voliča

 

I
Dátum a čas konania volieb

Vožby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voli

Právo voli do orgánov samosprávy obcí má obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voli je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo by volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupitežstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupitežstva, môže by zvolený obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže by zvolený obyvatež obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva by volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voli len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukáza okrskovej volebnej komisii svoju totožnos predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre vožby do obecného (mestského) zastupitežstva a hlasovací lístok pre vožby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobra do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre vožby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupitežstva môže volič zakrúžkova najviac tožko poradových čísiel kandidátov, kožko poslancov má by v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre vožby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkova poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre vožby do obecného (mestského) zastupitežstva a jeden hlasovací lístok pre vožby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upravi hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže číta alebo písa a oznámi pred hlasovaním túto skutočnos okrskovej volebnej komisii, má právo vzia so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podža jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravova hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vloži obálku do volebnej schránky, môže požiada, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostavi do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiada obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odloži nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Választások a helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I
A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra.

II
Választási jog

A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III
A választhatóság joga

A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket.

A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy szabadságvesztés-büntetését tölti, szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre, meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől.

IV
A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.


 

webygroup

Oprava pomníka / Az emlékmű felújítása

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informova o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova

3813281

Úvodná stránka