Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Obec Demandice, okres Levice

Internetová stránka obce Demandice

ÚRADNÁ TABUĽA

Voľba hlavného kontrolóraVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Demandiciach v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 103/2017 zo dňa 28.09.2017

 

V Y H L A S U J E

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Demandice s uväzkom 0,2
a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Demandice na deň 23.11.2017.


Termín nástupu:  01.01.2018

 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  • štrukturovaný profesijný životopis,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom zdelaní,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Demandice.

 

Obecné zastupiteľstvo v Demandiciach si vyhradzuje od uchádzačov v sprievodnom liste, ktorý tvorí prílohu prihlášky, uviesť aj doplňujúcu informáciu uchádzača o doterajšej vykonávanej praxi vo verejnej správe, informáciu týkajúcu sa úrovne znalostí a problematiky legislatívy SR a noriem na úrovni samosprávy.
 

Komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel), zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť, plánovanie a samostatnosť sú dôležité aspekty pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí uchádzač odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 08.11.2017 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu Obec Demandice, 935 85  Demandice 236,   s označením: "Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!"

 

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Demandiciach.

 

Ďalšie podmienky voľby:

  • Uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
  • Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.
  • Posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia poslanci Obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky.
  • Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.Ing. Attila Kürthy
starosta obce

 

vyvesené: 03.10.2017

 


 
 

webygroup

Oprava pomníka / Az emlékmű felújítása

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3107246

Úvodná stránka