Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Demandice, okres Levice

Komisie obecného zastupiteľstva

  

  • Komisia ekonomickej správy obecného majetku, podnikania a služieb

        predseda:   Ing. Milan Kajas

        členovia:    Danica Rybošová, Vladimíra Dobisová, Renata Príbojová, Ildikó Lapínová, Mgr. Viera
                         Poliaková, Renata Jančeková

- prejednáva návrh rozpočtu, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce a predkladá stanoviská pre rokovanie OZ
- prejednáva návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
- prejednáva prijatie úverov a pôžičiek
- dohliada na nakladanie a hospodárenie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce

                                                            

  • Komisia pre životné prostredie

        predseda:   Vladimíra Dobisová    

        členovia:    Attila Kürthy BBA, Terézia Koreneková

- posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
- posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
- posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny
- spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska
- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií
- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom

 

  • Komisia pre ochranu verejného poriadku   

        predseda:   Terézia Koreneková

        členovia:    Ildikó Lapínová, Vladimíra Dobisová

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov
-podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
- prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje stanoviská

 

  • Bytová komisia

        predseda:   Danica Rybošová

        členovia:    Ing. Milan Kajas, Samuel Strehovský, Terézia Koreneková, Renata Príbojová

- posudzuje a predkladá stanoviská k bytovej politike obce
- prerokováva a posudzuje žiadosti občanov na prideľovanie bytov vo vlastníctve obce, pripravuje poradovník bytov podľa kritérií schváleným OZ
- zabezpečuje prehľadnú agendu vybavovania žiadosti a prideľovanie bytov
- navrhuje opatrenia na odstraňovanie nedostatkov v oblasti úhrady nájomného a nákladov spojených s nájmom, v dodržiavaní domového poriadku a občianskeho spolunažívania
- spolupracuje pri šetrení sťažností občanov a správaniu sa nájomníkov

 

  • Protipovodňová komisia

        predseda:   Ing. Attila Kürthy 

       členovia:     Ing. Ján Sirota, Martin Vereš, Matej Korenek, Miloš Korenek, Lubomír Petrek,
                        Judita Palčovičová

- hľadanie riešenia na ochranu obce pred vodným návalom po prudkých dažďoch
- mapovanie kritických miest v obci pri odvádzaní vody z miestnych kanálov
- kontrola zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce
- rieši protipovodňové opatrenia, pomáha pri nich a zúčastňuje sa pri odstraňovaní povodňových následkov, je poradným orgánom pri krízových situáciách

 

  • Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

        predseda:   Samuel Strehovský

        členovia:    Bc. Tünde Ballová, Attila Kürthy BBA., Miloš Korenek, Mgr. Viera Poliaková, Vladimír
                         Hós st., Anton Prandorffy

- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci, rozvoj z hľadiska kultúry
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňanie koncepcie kultúry
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie športových zariadení
- vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám v obci zameraným na rozvoj športu pre deti a mládež a stará sa o činnosť športových akcií v obci, pomáha pri týchto akciách
- vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zloženie, zrušenie organizácií a zariadení v obci pôsobiacich na úseku kultúry a športu
- pomáha pri kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré sa počas roka konajú v obci
- vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok

 

  • Komisia pre tvorbu VZN

        predseda:   Ing. Milan Kajas

        členovia:    Danica Rybošová, Attila Kürthy BBA., Terézia Koreneková, Samuel Strehovský,
                         Vladimíra Dobisová, Miloš Korenek

- pripravujú podklady pre tvorbu VZN
- vypracovávajú návrhy, dodatky a zmeny VZN v súlade s Ústavou, platnými zákonmi SR 
  a predkladajú ich na schválenie do OZ

 

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

         predseda:   Danica Rybošová

        členovia:     Ing. Milan Kajas, Attila Kürthy BBA., Samuel Strehovský, Miloš Korenek

- plní úlohy podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
  funkcií verejných funkcionárov


 

webygroup

Oprava pomníka / Az emlékmű felújítása

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3986102

Úvodná stránka