Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Demandice, okres Levice

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

ODPOČET SPOTREBY EL. ENERGIEVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná dáva do pozornosti termíny realizácie cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie nasledovne:

od 20.10.2019 do 23.10.2019

Žiada preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Ďalej žiadajú obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.

Meno a priezvisko odpočtára: Adrián Struhár
kontakt: 0904 974 938

 

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!!

 


 
 

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ v DemandiciachVytlačiť
 

Voľné miesto:  Sociálny pedagóg

1 voľné pracovné miesto, vytvorené v rámci implementácie národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

a)       názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Demandice 131

b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: sociálny pedagóg

c) kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, čo znamená: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

- v študijnom odbore sociálna pedagogika,

- v študijnom odbore sociálna práca,

- v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,

- v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť. Predpokladaný nástup: prvá polovica novembra 2019.

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Termín zaslania žiadostí: do 22.10.2019

Pracovný pohovor k obsadeniu voľného pracovného miesta: 29.10.2019 – pozvaní budú tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Termín (od 13. hod v budove ZŠ s MŠ, Demandice 131)

Platové zaradenie: Platové zaradenie podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky praxe.

Ďalšie doklady požadované neskôr, od vybratého uchádzača: overené doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach.

Voľné pracovné miesto je v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, na dobu určitú – do 31.8.2021

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Telefónny kontakt: 03674931 12

 

 

Voľné miesto:  Psychológ, školský psychológ

1 voľné pracovné miesto, vytvorené v rámci implementácie národného projektu „Škola otvorená všetkým“

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Demandice 131

b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ

c) Vzdelanie:

spôsobilosť na právne úkony, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená: 
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
   1.  v študijnom programe psychológia
  2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť. Predpokladaný nástup: prvá polovica novembra 2019.

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Termín zaslania žiadostí: do 22.10.2019

Pracovný pohovor k obsadeniu voľného pracovného miesta: 29.10.2019 – pozvaní budú tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Termín (od 13. hod v budove ZŠ s MŠ, Demandice 131)

Platové zaradenie: Platové zaradenie podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky praxe.

Ďalšie doklady požadované neskôr, od vybratého uchádzača: overené doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach.

Voľné pracovné miesto je v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, na dobu určitú – do 31.8.2021

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Telefónny kontakt: 03674931 12

 

 

Voľné miesto: Školský špeciálny pedagóg

1 voľné pracovné miesto, vytvorené v rámci implementácie národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

a)  názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Demandice 131

b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: školský špeciálny pedagóg

c) kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, čo znamená: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

-  v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-  špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,

-  v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,

-  v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-  v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,

-  v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-  v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-  v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

d) zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť. Predpokladaný nástup: prvá polovica novembra 2019.

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Termín zaslania žiadostí: do 22.10.2019

Pracovný pohovor k obsadeniu voľného pracovného miesta: 29.10.2019 – pozvaní budú tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Termín (od 13. hod v budove ZŠ s MŠ, Demandice 131)

Platové zaradenie: Platové zaradenie podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky praxe.

Ďalšie doklady požadované neskôr, od vybratého uchádzača: overené doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach.

Voľné pracovné miesto je v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, na dobu určitú – do 31.8.2021

Žiadosti  zasielať na adresu:  ZŠ s MŠ, Demandice 131;     skola@zsdemandice.sk

Telefónny kontakt: 03674931 12


 
 

Zber odpadu v mesiacoch október až december 2019Vytlačiť
 

Harmonogram zberu odpadu v mesiacoch október až december 2019:

 

OKTÓBER:

odvoz TKO:                          22

 

NOVEMBER:

odvoz TKO:                          5, 19

vývoz separovaného odpadu: 13

 

DECEMBER:

odvoz TKO:                          3, 17, 31

vývoz separovaného odpadu:  5


 
 

Dôležitý oznam - Mor ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Nebuďte prenášačom afrického moru ošípanýchVytlačiť
 


 
 
Položky 1-5 z 12

webygroup

Oprava pomníka / Az emlékmű felújítása

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4102552

Úvodná stránka