Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Obec Demandice, okres Levice

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Voľba hlavného kontrolóraVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Demandiciach v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 103/2017 zo dňa 28.09.2017

 

V Y H L A S U J E

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Demandice s uväzkom 0,2
a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Demandice na deň 23.11.2017.


Termín nástupu:  01.01.2018

 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  • štrukturovaný profesijný životopis,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom zdelaní,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
  • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Demandice.

 

Obecné zastupiteľstvo v Demandiciach si vyhradzuje od uchádzačov v sprievodnom liste, ktorý tvorí prílohu prihlášky, uviesť aj doplňujúcu informáciu uchádzača o doterajšej vykonávanej praxi vo verejnej správe, informáciu týkajúcu sa úrovne znalostí a problematiky legislatívy SR a noriem na úrovni samosprávy.
 

Komunikačné schopnosti, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel), zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť, plánovanie a samostatnosť sú dôležité aspekty pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí uchádzač odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 08.11.2017 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu Obec Demandice, 935 85  Demandice 236,   s označením: "Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!"

 

V prípade osobného doručenia ju uchádzač môže odovzdať na podateľni Obecného úradu v Demandiciach.

 

Ďalšie podmienky voľby:

  • Uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
  • Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.
  • Posúdenie podaných prihlášok (kontrolu prihlášky, dokladu o vzdelaní) zabezpečia poslanci Obecného zastupiteľstva a určia zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky.
  • Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, v tomto prípade je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.Ing. Attila Kürthy
starosta obce

 

vyvesené: 03.10.2017

 


 
 

Zber odpadu v mesiacoch október až december 2017Vytlačiť
 

V mesiacoch október - december 2017 sa v našej obci uskutoční zber odpadu nasledovne:

 


OKTÓBER:      TKO:                           10, 24

                        separovaný odpad:   18NOVEMBER:   TKO:                          7, 21

                      separovaný odpad:   21

 


DECEMBER:   TKO:                          5, 19

                      separovaný odpad:   19

 

 


 
 

UPOZORNENIE !!!Vytlačiť
 

U P O Z O R Ň U J E M E   občanov, že na území obce Demandice platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok. Zároveň vyzývame občanov o spoluprácu pri zisťovaní tvorby divokých skládok a vynášanie smetí rôzneho druhu v intraviláne a extraviláne obce Demandice. Tvorba divokých skládok je prísne zakázaná. Tvorbou divokých skládok sa ohrozuje životné prostredie a navyšujú sa náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Tieto náklady sa premietnu do nákladov obce a tým aj do poplatku na KO. Kvôli nezodpovedným občanom doplácame na odpad všetci zodpovední. Žiadame Vás, aby ste takéto konania hlásili na Obecný úrad akoukoľvek formou. Týmto spôsobom si budeme môcť ustrážiť výšku poplatku za smeti, ale aj životné prostredie a čistotu v našej spoločnej obci.

Upozorňujeme občanov aj na to, že v predmetných priestoroch boli umiestnené fotopasce, ktoré zreteľne vedia zdokumentovať konania tých, ktorí porušujú zákon. Dokumentáciu z fotopascí budeme pravidelne zverejňovať.

 

                                                                                     Ďakujeme za pochopenie!


 
 

UPOZORNENIE PRE STAVEBNÍKOV!!!Vytlačiť
 

Upozorňujeme stavebníkov, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla, že 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
 

Na základe vyššie uvedených právnych predpisov stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to: zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:
-  každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
-  hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.


Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán. Adresný bod vyhotovuje geodet - zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii stavby (musíte ho o to požiadať).


Stavebníci - developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinní zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.


 


 
 

Monitorovanie v našej obciVytlačiť
 

Naša obec je od 29.9.2011 monitorovaná 24 hod. denne kamerovým systémom.


 
 
Položky 1-5 z 5

webygroup

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2280076

Úvodná stránka